ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ДИТЕКС 13М” ЕООД
Настоящата политика за защита на личните данни е приета в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета и цели да Ви информира за Вашите права във връзка с обработването на Вашите лични данни. Моля, прочетете внимателно настоящия документ, тъй като същият е създаден да Ви разясни основните правила, които „Дитекс 13М” ЕООД (наричано по-долу Дружеството) прилага при събирането и обработването на личните Ви данни.
I. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Наименование и правна форма: „Дитекс 13М” ЕООД
ЕИК: 160002423
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 52, ап. 1
Място на осъществяване на търговска дейност: гр. Пловдив, ул. „Карловска“ № 20
Представляващ дружеството: Катерина Венелинова Тонова
Лице, събиращо и обработващо личните даннни: Катерина Венелинова Тонова
Тел.: 032/95 11 19 и 0878136610
e-mail: office@ditex13m.eu

„Дитекс 13М” ЕООД e дружество, специализирано в търговия с лични предпазни средства по охрана на труда, като средства за дихателна защита, средства за защита на слуха, средства за защита на ръцете, очите и лицето, защитни каски и обувки, защитни облекла за еднократна употреба, както и абразивни продукти и авторепаратурни продукти. Всички предлагани от „Дитекс 13М” ЕООД и техните характеристики, са надлежно описани в сайта ditex13m.eu, в съответните брошури, отнасящи се за съответната категория продукти.
За да бъде сключен договор за покупко – продажба на стоките, търгувани през Сайта и двете страни по сделката предоставят своите лични данни. В този случай личните данни и на двете страни по сделката (Вашите и на представителите на Дружеството) се обработват за целта на сключване и изпълнение договора.

II. ЛИЧНИ ДАННИ
Какво означава „лични данни на физически лица” – това са всички данни, чрез които може да се идентифицира едно физическо лице.

Личните данни, които Вие предоставяте на Дружеството.
• Име
• Адрес
• Телефон
• И-мейл
• Номер на банкова сметка /в случай на плащане по банков път/
• Данни за издаване на фактура – две имена, държава, град, телефон и и-мейл на купувача***
*** Телефон и и-мейл се предоставят задължително и ще се използват за връзка с купувача за целите на покупката. И-мейлът на купувача може да се различава от и-мейла, с който е регистриран профила.

За каква цел предоставяте Вашите лични данни:
1./ Сключване и изпълнение на договор
Посочените по-горе лични данни, попълнени от Вас в платформата за покупка (име, потвърждение за навършени 18 години, телефон, държава, град, и-мейл) Вие предоставяте, за да може да сключим договор за покупко – продажба на стоките, предлагани от „Дитекс 13М” ЕООД, и да Ви индивидуализираме като страна по конкретния договор. Сключването на договора за продажба на стоките, предлагани от „Дитекс 13М” ЕООД, е невъзможно без тези данни. Освен за сключването на договор личните Ви данни се събират и за изпълнение на този договор, по който и двете страни – Вие, като Купувач и Дружеството, като Продавач, имат задължението да изпълняват предвидените условия в посочените срокове.
Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „б“ от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; ЗЗП; ЗПДСЦУПС; ЗЗД; ТЗ; ГПК; ЗМИП;
2./Друга информация, която доброволно сте ни предоставили през Сайта
Попълването на незадължителните полета в сайта или създаване на профил и запазване на данни в профила Ви през Интернет сайта представляват съгласие за използването на тези данни от „Дитекс 13М” ЕООД за целите, посочени по – горе в настоящите политики (статистически цели при попълване на незадължителни полета в сайта и съответно – Ваше удобство и разкрасяване на профила, за останалите данни). Предоставянето на тези данни не е задължително и съгласието Ви за използването им може да бъде оттеглено по всяко време. Оттеглянето на съгласието става чрез и-мейл или чрез изтриване на данните от настройките от Вашия профил/когато е възможно/.
Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „а“ от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;
3./ Осъществяване на връзка с нас
Всички данни, които сте ни предоставили чрез отправена кореспонденция до нас ще бъдат обработени за целите, за които сте се обърнали към нас. Тези цели могат да бъдат: изпълнение на договора – когато имате запитване във връзка с предоставяните от нас услуги; Ваше съгласие – когато запитването не е пряко свързано с услугите ни; както и всякакво друго основание, взависимост от отправената от Вас кореспонденция. Данните, които ни предоставяте в този случай ще бъдат обработвани съобразно правилата, разписани в тези политики, в това число ще бъдат съхранявани и няма да бъдат разпространявани (освен ако последното не е необходимо предвид запитването Ви).
4./ Защита правата на Дружеството в случаите на неизпълнение на договора
Освен за сключването и изпълнението на договор личните Ви данни се събират и за случаите на неизпълнение на този договор. Така за целия срок на договора и двете страни по него – Вие, като Купувач и Дружеството, като Продавач, имат задължението да изпълняват предвидените условия в посочените срокове, като всяко действие, което се отклонява от уговореното, дава право на всяка една от страните да защити правата си по съответния ред, включително чрез използване на необходимите лични данни.
Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „е” от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; ЗЗП; ЗПДСЦУПС; ЗЗД; ТЗ; ГПК; ЗМИП;
5./ Счетоводна отчетност и данъчни цели
Данни за сключените между нас договори, в това число предоставените от Вас данни за издаване на фактура, се съхраняват и обработват във връзка със задълженията на всички лица да извършват и поддържат данъчна отчетност и да заплащат данъци. В този случай Вашите лични данни могат да бъдат обработвани изцяло за данъчни цели.
Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „в“ от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; ЗСч; ЗКПО; ЗДДФЛ; ТЗ;
6./ Статистически цели
След изпълнение на сключения между нас договор Дружеството съхранява Ваши лични данни за статистически цели. В този случай се извършва псевдонимизация – Вашите лични данни се обработват по такъв начин, че не могат да бъдат свързани с Вас и Вие не можете да бъдете идентифицирани.
Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „е” от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; ТЗ;

КАК СЕ СЪБИРАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Вашите лични данни се предоставят само и единствено от Вас, по Ваше желание и при потвърждаване от Ваша страна, че желаете да сключите договор за покупко – продажба на стоките, предлагани от „Дитекс 13М” ЕООД. Вие избирате начина, по който може да ни предоставите Вашите данни – чрез регистрация в Интернет сайта www.ditex13m.eu/shop.ditex13m.eu, чрез попълване на платформата за покупка на Сайта, или по друг, удачен и удобен за Вас начин.

КАК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Личните Ви данни се съхраняват онлайн, на т.нар клауд (cloud).
„Дитекс 13М” ЕООД е предприело всички необходими технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни, включително и чрез ограничен достъп, съхраняване на отделeн сървър и др.

ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Вашите лични данни се съхраняват в различен срок, в зависимост от целта, за която се събират.
1./ Сключване, изпълнение и защита правата на Дружеството в случаите на неизпълнение на договора – срок до 10 години от датата, на която настъпи цялостното и окончателно изпълнение на договора от страните или прекратяването на договора на друго основание.
В случай, че е налице неизпълнение на договора и някоя от страните е предприела действия за защита на правата си по съдебен, админстративен или друг ред – до 5 години, считано от датата, на която е постановен окончателният съдебен, административен или друг акт.
2./ Друга информация, която доброволно сте ни предоставили през Сайта – до момента на оттегляне на съгласието Ви. Данните от незадължителните полета в Сайта се пазят не повече от 1 година и 6 месеца от получаването им, след което се обобщават и се използват за статистически цели.
3./ Данни от осъществяване на връзка с нас – до 5 години от приключване на въпроса, за който сте се обърнали към нас, освен ако случаят не попада в някоя от другите точки от този раздел /при което данни се обработват за срока, посочен в другата точка/.
4./ Счетоводна отчетност и данъчни цели – срок до 10 години, считано от датата на последното плащане. Ако от страна на приходната администрация и/или други държавни органи са предприети действия по ревизии и/или проверки, срокът за съхранение на личните данни може да бъде удължен със срока на съответните действия на държавната администрация.

В случай, че е налице неизпълнение на договора и някоя от страните е предприела действия за защита на правата си по съдебен/админстративен или друг ред, по който и „“Дитекс 13М” ЕООД е страна – до 5 години, считано от датата, на която е постановен окончателният съдебен, административен или друг акт.

КАК СЕ УНИЩОЖАВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
За избягване на всякакви нежелани негативни последствия във връзка с обработването на Вашите лични данни, с изтичане на срока, за който се съхраняват личните данни, същите ще бъдат унищожавани/псевдонимизирани по начин, по който да не можете да бъдете индивидуализирани.

ПРЕДОСТАВЯТ ЛИ СЕ ДАННИ НА ДРУГИ ЛИЦА
Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на други лица, в зависимост от целите, за които се съхраняват данните, а именно:
1./ Сключване, изпълнение и защита правата на Дружеството в случаите на неизпълнение на договор за покупко – продажба на стоките, предлагани от „Дитекс 13М” ЕООД, за защита правата на някоя от страните по съответния съдебен, административен или друг ред – на адвокат, нотариус, счетоводител/счетоводна кантора, съд, прокуратура, ДАНС, утвърдена куриерска фирма, на „Български Пощи“ ЕАД, на лица, отговарящи за техническата и софтуерна поддръжка на техника (IT специалисти). В случай, че желаете да установите точното име на лицата, на които са предоставени Вашите лични данни, моля обърнете се към нас на посочените в раздел I по-горе и-мейл, адрес и телефон.
2./ Данни от осъществена кореспонденция с нас – не се предоставят на други лица, освен ако не е необходимо предвид отправеното от Вас запитване.
3./ Счетоводна отчетност и данъчни цели – на счетоводители и счетовдни кантори, на компетентните държавни и общински органи при поискване от тяхна страна, напр. НАП, Отдел МДТ към Община Пловдив, ДАНС и др.
4./ Статистически цели – тези данни не се предоставят на други лица, с изключение на едноличния собственик, представляващи, служители на Дружеството и на компетентните държавни и съдебни органи и власти, ако е необходимо и изискано от тях.

ВНИМАНИЕ: Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на Комисията за защита на личните данни при извършването на правомощията й за контрол по спазване разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета.

III. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА във връзка с Вашите лични данни, които се обработват от нас?

1./ Право на достъп до, коригиране, изтриване, ограничаване обработването на данните Ви
Вие имате право да получите информация за това дали обработваме Ваши лични данни, кои точно лични данни обработваме, кое лице ги обработва, дали са предоставени на други лица, за какъв срок се обработват, какви са Вашите права във връзка с Вашите лични данни и дали имате право на жалба. Вие може да получите копие от личните Ви данни, които обработваме. Освен това Вие имате право да изискате от нас да актуализираме/коригираме Вашите лични данни, ако тези, с които ние разполагаме, са неточни (ако например вече не използвате предоставения ни и-мейл адрес). Вие имате право да поискате да не извършваме никакви действия по повод на Вашите данни, а само да ги съхраняваме (т.нар. ограничаване на обработването), както и да поискате изтриването на Вашите лични данни, когато същите вече не са необходими за целите, за които се обработват, както и след изтичане на срока, за който същите се съхраняват.
ВАЖНО: Вие предоставяте Вашите лични данни сами, въз основа на Ваше собствено решение, като “Дитекс 13М” ЕООД не извършва каквото и да било профилиране или автоматизирана обработка на личните Ви данни.

2./ Право на пренос на данни
Вие имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили и които обработваме, в структуриран и широкоизползван формат. Освен това Вие имате право да прехвърлите Вашите лични данни по предходното изречение на други лица и/или администратори или лично или чрез пряко прехвърляне на данните от нас на друг, посочен от Вас администратор, ако това е технически възможно.

3./ Право на възражение
Разпоредбите на Регламента предвиждат правото Ви на възражение в случаите, при които Вашите лични данни се обработват за изпълнението на задача от обществен интерес или когато обработването е необходимо за целите или легитимните интереси на Дружеството или на трета страна, т.е. когато правните основания за обработване на данните Ви се основават на чл. 6, т. 1, букви „д“ и „е“ от Регламента. В тези случаи Вие имате право да възразите и да поискате да прекратим обработването на личните Ви данни. Ако решите да подадете такова възражение, ние ще прегледаме искането Ви и ще Ви отговорим по съответния ред и в срок до един месец, освен ако не е технологично небходим по-дълъг срок.

4./ Право на жалба
За защита на Вашите права и законни интереси във връзка с обработването на личните Ви данни, Вие можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

ВАЖНО: В случай, че се нуждаете от допълнителна информация във връзка със събирането, обработването, съхраняването, унищожаването или всякаква друга информация, свързана с Вашите лични данни, моля свържете се с нас на посочените по-горе адрес, телефон и и-мейл адрес. Нашият екип ще отговори на всички Ваши въпроси.